Před časem vzbudily diskuzi litanie k Duchu svatému, u kterých byla (na blogu) uvedena různá zaslíbení - někdo jim věřil, jiný ne, další po čase dosvědčoval zázraky, které se v jeho životě začaly dít...

Osobně jsem nevěděla, co si o litaniích a vypisovaných zaslíbeních myslet - litanie mi přišly zvláštně formulované, zaslíbení zas příliš úžasná na to, aby "funguvala" i u mě, která jsem od narození výjimkou potvrzující pravidlo. Nicméně vytiskla jsem si je, vložila do diáře a začala jsem se je sem tam modlit. Stále mi úplně nedoklapává, o co vše v nich Ducha svatého žádám, ale pár postřehů souvisejících s mým životem, který teď téměř zaplňuje role matky, mám:

Když prosím

- "nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží" - toužím, aby den, ve kterém momentálně nemívám vyhrazený delší časový úsek na modlitbu, byl doslova prošpikovaný okamžiky, kdy vyšlu k nebi modlitbu díků, vděčnosti či proseb

- "zapal v mém srdci oheň své lásky" - uvědomuji si, jak je má lidská láska malá a toužím ji čerpat z nebeského zdroje

- "nauč mě správně využívat drahocenný čas" - vzpomenu si, kolik času jsem dnes proflákala (a ani krásné moderní slovo prokrastinace skóre nevylepší, nezakryje holou skutečnost, že jsem ten čas promarnila)

- "nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám" - odevzdávám Mu všechny své představy a myšlenky a prosím, aby je protříbil

- "nauč mě vyhýbat se neužitečným činnostem a řečem" -  zpytuji vše, co jsem udělala a řekla - bylo to k užitku, nebo jsem se měla věnovat něčemu jinému a ústa držet zavřená?

- "nauč mě mlčet i mluvit v pravý čas" - lituji vyřčených slov, která nemluvila o dobru ani nepřinesla užitek, i těch nevyřčených, která nepovzbudila, když měla

-"nauč mě dávat dobrý příklad jiným" - prosím o umění být dobrým rodičem, stávat se každý den lepší mámou, protože děti se ode mne učí nejvíce příkladem

-"dej mi vytrvalost v dobrém" - hledám sílu znovu a znovu vykračovat ze své komfortní zóny - jednou to jde, ale každý den? to už chce vytrvalost

-"nauč mě nikoho nesoudit a na křivdy nevzpomínat" - vím, že mnohé z mé minulosti je třeba uzdravit a není to v mých lidských silách, proto si k tomu vyprošuji milost Boží

-"nauč mě vidět potřeby jiných" - vycházím ze svého já, odkládám své představy, co dát svým blízkým, a ptám, se, co potřebují oni (nikoliv já k uspokojení svého ega)

-"svěřuji do tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi" - Amen.

Věřím, že Duch svatý působí - neokázale, potichu - a dává víc, než žádám; a mně stále nedochází, že to jsou zázraky od Něj a Jeho odpověď na mé prosby, protože je jiný, než mé představy.

 

 

zde jsou:

Litanie k Duchu svatému

(odpověď: „Buď veleben.“):

Duchu svatý, 
- sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka; 
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží; 
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího; 
- který přebýváš v srdci Syna Božího, nauč mě tebe poznávat a upřímně milovat; 
- který oživuješ slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a úplné důvěře v Boha;
- znamením ohnivých jazyků zapal v mém srdci oheň své lásky; 
- tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté; 
- který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit; 
- který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a v jednotě ducha a duše;
- hořící ohni lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě; 
- dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti; 
- přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení; 
- bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas; 
- z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy; 
- jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám; 
- dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečným činnostem a řečem; 
- z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet i mluvit v pravý čas; 
- věčná lásko, nauč mě dávat dobrý příklad jiným; 
- nekonečná dobroto, dej mi vytrvalost v dobrém; 
- nejlepší učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi; 
- milý příteli duší, nauč mě nikoho nesoudit a na křivdy nevzpomínat; 
- obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky; 
- Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby; 
- který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti; 
- před kterým nic není utajené, nauč mě unikat nástrahám ďáblovým; 
- který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla, světa i ďábla; 
- který znáš i moji budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi; 
- s tvojí božskou pomocí mě nauč žít ke cti a chvále Boží, ke spáse duše a k radosti Matky Boží, abych mohl z tohoto světa odejít jako služebník užitečný.

Vzývání Ducha svatého:
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země.
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám, našim blízkým, naší farnosti ani naší zemi tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Text této modlitby je z knihy Boží slovo na každý den, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  autor Petr Karas