Píseň větru

čím žiju, co mne potkalo i postřehy jen tak

Archiv Prosinec 2013

MODLITBA ŠTĚDROVEČERNÍ

Cítím již vanutí svátků vánočních nad svou hlavou. Není snad srdce křesťanského, které by se dnes nerozechvělo záchvěvem nejradostnějším, které by mohlo zůstati tak chladným jako venku zmrzmý sníh, či tvrdým jako na vodách led. Jednou jsem byla…

Pobožnost v čase adventním III.

III. "Ty, kdo jsi, co pravíš sama o sobě?" Tys mne vykoupil a jak často praví můj životskutky mými, že i vykoupení Tvé mi není ku spasení. Jsem Tvá sestřenka a jak často se zdá, že Tvoje učení z mého srdce odňato, v mé hlavě utlumeno, v mé duši…

Pobožnost v čase adventním II.

II. Pán blízko jest! Ano blízko jsi, předrahý Spasiteli můj, jen několik chvil uplyne, a duše má se bude klaněti v nehlubší pokoře nad Tvou kolébkou ve chlévě betlemském. Pán blízko jest! Tak blízko jsi, milovaný můj, že cítím Tvou přítomnost, že se…

Pobožnost v čase adventním I.

I. Byla to hrozná a pro všecko příští lidstvo nejosudnější chvíle, kdy vyřkla, ó Bože můj nejvýše spravedlivý, svatá ústa Tvá slova kletby: "Zlořečena bude země v díle tvém, v pracích budeš jísti z ní po všechny dny svého života. Trní a hloží bude…

Úvodní komentář

Stalo se a musela jsem (ale ráda!) znovu vyskládat knihovnu. Protože byly knihy pomíchány, znovu jsem je třídila a přemýšlela, kterak je do knihovny roztřídit a zařadit. Do ruky mi přišla i maličká knížka nadepsaná "Pomněnky". Byla z knihovny po…